Zápisky Malta Lauridse Brigga

Zápisky Malta Lauridse Brigga jsou pokládány za jedno ze stěžejních prozaických děl evropské moderní literatury. Německý autor českého původu napsal Zápisky během svého pobytu v Paříži mezi lety 1904 a 1910. Fiktivní deníky dánského aristokrata Malta L. B. odráží duchovní a existenciální pozici mladého umělce na pozadí rychle se měnícího světa.

Autorské úsilí inscenátorů směřuje k nalezení styčných ploch mezi pocitem Evropana v první dekádě 20. a 21. století. Pro hrdinu je typická snaha o vyrovnání se s evropským kulturním dědictvím, které je na jednu stranu prodchnuto vědomím následování tradice, zároveň je pro něj však typická tendence k vymezování se vůči ní. Autor také zachycuje úzkost plynoucí z nepochopitelného rozporu mezi důvěrně známým světem dětství, který je zakoušen jakožto stále přítomné chybějící, a anonymitou současného velkoměsta. Text předjímá asociativní strukturu velkých děl moderní literatury, z tohoto důvodu nenabízí ucelený lineární příběh, je spíše poetickým pásmem obrazů. Přestože dílo je označováno za autorův jediný román, přesnějším je vzhledem ke struktuře díla a užitým jazykovým prostředkům označení „báseň v próze.“

Jádro tvůrčího týmu tvoří Kristýna Kosová a Adam Svozil, posluchači magisterského studia oboru Režie a Dramaturgie na Katedře činoherního divadla DAMU, jejichž absolventskou inscenaci Ritualní vražda Gorge Mastromase uvádí divadlo DISK.